Sąd Najwyższy jest organem władzy sądowniczej w Polsce. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie jednolitego orzecznictwa sądów powszechnych i wojskowych poprzez podejmowanie decyzji w sprawach odwoławczych oraz rozpatrywanie skarg nadzwyczajnych. Dzięki temu, Sąd Najwyższy przyczynia się do zapewnienia spójności i zgodności z prawem orzeczeń wydawanych przez wszystkie sądy w kraju.

W ramach swoich obowiązków, Sąd Najwyższy jest także odpowiedzialny za kontrolę nadzwyczajną nad prawomocnymi orzeczeniami sądowymi, w celu zapewnienia zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej. Ponadto, Sąd Najwyższy jest również kompetentny w rozpatrywaniu spraw dyscyplinarnych dotyczących sędziów oraz w rozpoznawaniu protestów wyborczych i stwierdzaniu ważności wyborów do różnych organów państwowych, jak również referendów.

Sąd Najwyższy pełni również rolę doradczą w procesie tworzenia prawa, poprzez opiniowanie projektów ustaw i innych aktów normatywnych, które wpływają na orzecznictwo i funkcjonowanie sądów. W ten sposób Sąd Najwyższy wpływa na kształtowanie i doskonalenie polskiego systemu prawnego oraz na zwiększenie jego zgodności z międzynarodowymi standardami.

Na czele Sądu Najwyższego stoi Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, który jest powoływany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na sześcioletnią kadencję spośród sędziów Sądu Najwyższego w stanie czynnym. Prezydent RP wybiera spośród pięciu kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego i może zostać ponownie powołany tylko raz. Prezesi poszczególnych izb SN są natomiast powoływani przez Prezydenta RP na trzyletnią kadencję spośród trzech kandydatów wybranych przez zgromadzenie sędziów izby Sądu Najwyższego i mogą być powoływani tylko dwukrotnie.

Jak wysłać faks do Sądu Najwyższego?

Aby wysłać fax do Sądu Najwyższego, najprostszym sposobem jest skorzystanie z usługi otoFaks, czyli faksu przez internet. Aby z niej skorzystać, należy najpierw zarejestrować się na stronie www.otofaks.pl, a następnie dokonać opłaty za połączenia. Dzięki tej usłudze będzie możliwe wysłanie fax do Sądu Najwyższego bez konieczności korzystania z tradycyjnego faksu.