Preambuła
Rozdział I. Rzeczpospolita (art. 1 – 29)
Rozdział II. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela (art. 30 – 86)
Zasady ogólne (art. 30 – 37)
Wolności i prawa osobiste (art. 38 – 56)
Wolności i prawa polityczne (art. 57 – 63)
Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne (art. 64 – 76)
Środki ochrony wolności i praw (art. 77 – 81)
Obowiązki (art. 82 – 86)
Rozdział III. Źródła prawa (art. 87 – 94)
Rozdział IV. Sejm i Senat (art. 95 – 125)
Wybory i kadencja (art. 96 – 101)
Posłowie i senatorowie (art. 102 – 108)
Organizacja i działanie (art. 109 – 124)
Referendum (art. 125)
Rozdział V. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (art. 126 – 145)
Rozdział VI. Rada Ministrów i administracja rządowa (art. 146 – 162)
Rozdział VII. Samorząd terytorialny (art. 163 – 172)
Rozdział VIII. Sądy i Trybunały (art. 173 – 201)
Sądy (art. 175 – 187)
Trybunał Konstytucyjny (art. 188 – 197)
Trybunał Stanu (art. 198 – 201)
Rozdział IX. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa (art. 202 – 215)
Najwyższa Izba Kontroli (art. 202 – 207)
Rzecznik Praw Obywatelskich (art. 208 – 212)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (art. 213 – 215)
Rozdział X. Finanse publiczne (art. 216 – 227)
Rozdział XI. Stany nadzwyczajne (art. 228 – 234)
Rozdział XII. Zmiana Konstytucji (art. 235)
Rozdział XIII. Przepisy przejściowe i końcowe (art. 236 – 243)